AGB

KOPEN

Voorwaarden:

 1. Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Alleen de huidige voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en verplichtingen met uitsluiting van andere of aanvullende voorwaarden, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onze prijsaanbiedingen zijn louter informatief en niet bindend. Alleen een door partijen ondertekend bestelformulier leidt tot een overeenkomst. Verwezen kan worden naar de bepalingen van art. 8 van de huidige omstandigheden. . Alle daarin vermelde prijzen zijn exclusief BTW en geldig voor één maand, tenzij anders vermeld. De prijsopgaven kunnen altijd worden herzien tot de definitieve bestelling, wanneer er een wijziging is in materiaalkosten, lonen, sociale lasten of andere prijsbepalende factoren. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling, tenzij anders vermeld.
 3. Alleen betalingen op de door ons opgegeven bankrekening worden door ons geaccepteerd. Bankkosten zijn voor rekening van de koper. Elke laattijdige betaling op de vervaldag automatisch en wettelijk zonder voorafgaande kennisgeving geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro. Bovendien brengt elk uitstaand bedrag automatisch, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving vanaf de vervaldatum rente in rekening op basis van het rentetarief zoals bepaald in de wet van 2.08.2002. Gedeeltelijke betalingen worden eerst in rekening gebracht op uitstaande kosten, vervolgens op verschuldigde rente en vervolgens op de oudste uitstaande schuld in hoofdsom. Elke laattijdige betaling houdt in dat alle overige schulden die nog niet vervallen zijn, van rechtswege opeisbaar worden. Acceptatie van wissels of andere betaalmiddelen leidt niet tot een schuldvernieuwing. Indien een tekortkoming van de aangeleverde materialen wordt geconstateerd of een onderdeel dient te worden aangeleverd, is de afnemer niet gerechtigd hierop een beroep te doen om betaling in te houden, aangezien hiervoor een servicegarantie wordt verstrekt.
 4. Om geldig te zijn, moeten alle klachten worden ingediend per aangetekende post en binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum of ontvangst van goederen.
 5. Onze lopende acties en/of promoties zijn niet cumuleerbaar met cadeaubonnen en gift cards.
 6. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt zijn bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen. . Belgisch recht is van toepassing. Partijen sluiten aldus de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit met betrekking tot de bepalingen van territoriale bevoegdheid en toepasselijk recht.
 7. Verkoper Atelier Rebul Benelux bvba blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de hoofdsom en / of rente en / of vaste schadevergoeding, ook indien de goederen reeds in gebruik waren genomen of waren doorverkocht.
 8. Elke wijziging in de toestand van de klant, zoals overlijden, onvermogen, collectieve schuldenregeling, ontbinding, vereffening, wettelijke vereffening, faillissement of niet-betaling, stelt ons in staat om garanties te eisen of om geheel of gedeeltelijk wettelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling. ontbinden met betaling van door Atelier Rebul Benelux bvba geleden schade, voor zover duidelijk is dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Bijzondere voorwaarden: aankoop - verkoop

 1. Elke bestelling heeft een bindend karakter maar pas nadat deze is geaccepteerd door Atelier Rebul Benelux bvba. Bestellingen kunnen hierna niet meer eenzijdig worden geannuleerd. Bij gebreke hiervan is de in gebreke blijvende of annulerende koper verplicht een vaste vergoeding te betalen om de voorzienbare schade te dekken op basis van annulering, gelijk aan een bedrag van 30% van de geplaatste bestelling (en). Deze vergoeding is onmiddellijk opeisbaar na ingebrekestelling. Het eventueel betaalde voorschot wordt hierop in mindering gebracht en komt vervolgens onherroepelijk toe aan de verkoper. Weigering van aankoop wordt beschouwd als een contractbreuk, behoudens voorafgaande ingebrekestelling en toekenning van een bedenktijd van 2 weken, waarbij volledige vergoeding kan worden gevorderd voor alle schade die hiervoor is veroorzaakt.
 2. De levertijden zijn louter indicatief en binden Atelier Rebul Benelux bvba niet. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven tot annulering of ontbinding van de aankoop of tot toekenning van een vergoeding. De verkoper behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen die resulteren in deelleveringen. Express zendingen zijn altijd voor rekening van de koper.
 3. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten indien een voorschot of andere verschuldigde bedragen niet tijdig worden betaald en dit om alle achterstanden te verrekenen. Nieuwe bestellingen moeten dan vóór levering contant worden betaald.
 4. Atelier Rebul Benelux bvba heeft het recht om elke samenwerking met de klant onmiddellijk te beëindigen als dit nodig is om het imago, de reputatie en de goede naam van de merken die het distribueert en verkoopt te beschermen of als het verschijnt, zijn merken te allen tijde of wordt schade veroorzaakt door de klant. Verkoper Atelier Rebul Benelux bvba heeft het recht om de samenwerking met de klant onmiddellijk te staken indien de samenwerking met de klant voor haar onvoldoende winstgevend blijkt te zijn.
 5. Ingeval tussen partijen een consignatieovereenkomst is gesloten, verbindt de klant zich ertoe maandelijks uiterlijk op de laatste dag van elke maand en zonder ingebrekestelling een verklaring aan Atelier Rebul Benelux bvba te sturen voor de verkochte goederen. De goederen blijven tot volledige betaling eigendom van Atelier Rebul Benelux bvba. Atelier Rebul Benelux bvba heeft het recht om de consignatieovereenkomst te allen tijde op te zeggen, waarna de klant ervoor zorgt dat de onverkochte goederen in originele staat aan Atelier Rebul Benelux bvba worden geretourneerd uiterlijk binnen 14 dagen, in dezelfde verpakking, zonder verontreiniging of op welke manier dan ook defect is en met verwijzing naar het artikelnummer dat eraan is bevestigd. Alle goederen die niet op deze manier zijn ontvangen, worden na 14 dagen in rekening gebracht en moeten worden betaald.
 6. Alle aankopen worden vervoerd op risico van de koper, ongeacht de wijze van transport of verzending. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de verkochte goederen tijdens transport of verzending.
 7. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verkochte goederen, behalve in het geval van grove nalatigheid van de verkoper.
 8. Elke niet-overeenstemming met de bestelling wordt geacht te zijn gedekt, indien de koper dit na levering niet onmiddellijk schriftelijk zou hebben gemeld. Acceptatie zonder voorbehoud impliceert acceptatie. Alle klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering of de datum waarop aangenomen kan worden dat de eventuele gebreken zichtbaar of waarneembaar waren, per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt. Overeengekomen is dat de vroegste datum van het voorgaande als uitgangspunt dient te worden genomen, waarbij wordt aangenomen dat de korte termijn in artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek is gesteld op 3 maanden. Indien de eigenschappen en / of eigenschappen van de geleverde materialen in het geding zijn en er is niets vastgesteld over de omvang van de garantie, wordt slechts garantie verleend voor zover en gedurende de periode dat garantie kan worden verkregen bij de eigen leverancier of fabrikant van die producten en materialen. De mogelijke garantie is te allen tijde beperkt tot een volgende levering of vervanging van de defecte materialen of gelijkwaardig als het origineel niet langer beschikbaar zou zijn. Eventuele schade of andere kosten blijven voor rekening van de koper.

In geval van ontbinding van de aankoop, wordt de waarde van de reeds geleverde goederen die betrekking hebben op betwiste bestellingen onmiddellijk opeisbaar.